Glede - Trivsel - Trygghet - Mestring - Utfordringer

Årsmøte 4. mars 2021 kl. 18:00

arsmote

Velkommen til årsmøte for 2020:

Sted: I utgangspunktet på Gaalaas, men kan bli via Teams avhengig av smittevernstiltakene.
Dette avgjøres senere.

Sakspapirer legges ut en uke før årsmøte.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes styret innen 18. februar

§ 16 Årsmøtets oppgaver:

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Velge dirigent(er).

3. Velge protokollfører(e).

4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.

5. Godkjenne innkallingen.

6. Godkjenne saklisten.

7. Godkjenne forretningsorden.

8. Behandle idrettslagets årsberetning.

9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning [og revisors beretning].

10. Behandle forslag og saker.

11. Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.

12. Vedta idrettslagets budsjett.

13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

14. Foreta følgende valg:

a) Styre med leder, nestleder, minst 4 styremedlemmer og minst ett vara varamedlem.

b) Kontrollutvalg med minst to medlemmer og minst ett varamedlem.

c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.

d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

e) Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan.

Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv.

Del dette

Facebook
Twitter
LinkedIn