Glede - Trivsel - Trygghet - Mestring - Utfordringer

Invitasjon årsmøte i Furnes Fotball

arsmote

Velkommen til årsmøte for 2021:

Årsmøte avholdes mandag 28. februar kl 1800. Møtet vil bli avholdt på Microsoft Teams, men med mulighet for inntil 20 personer på Gaalaas i henhold til smittevernreglene (kan endres dersom tiltakene tilsier det).  

Meld deg på ved å sende påmelding til post@furnesfotball.no
Meld fra om du ønsker fysisk tilstedeværelse på
Gaalaas eller Teams. For Teams, send med den e-postadressen du ønsker tilsendt møtelinken.
 

Sakspapirer legges ut en uke før årsmøte.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes styret innen 14. februar.

 

I henhold til klubbens vedtekter § 16: Årsmøtets oppgaver:

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Velge dirigent(er).

3. Velge protokollfører(e).

4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.

5. Godkjenne innkallingen.

6. Godkjenne saklisten.

7. Godkjenne forretningsorden.

8. Behandle idrettslagets årsberetning.

9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning [og revisors beretning].

10. Behandle forslag og saker.

11. Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.

12. Vedta idrettslagets budsjett.

13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

14. Foreta følgende valg:

a) Styre med leder, nestleder, minst 4 styremedlemmer og minst ett vara varamedlem.

b) Kontrollutvalg med minst to medlemmer og minst ett varamedlem.

c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.

d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

e) Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan.

Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv.

Del dette

Facebook
Twitter
LinkedIn