Sportsplan

Sportsplan er Furnes Fotballs kjøreregler for hvordan fotballaktiviteten skal drives. Alle medlemmer (spillere, dommere, trenere, ledere og foreldre) skal være lojale mot og følge klubbens Sportsplan.

Mål og verdier

Glede – trivsel – trygghet – mestring – utfordringer

Furnes Fotball skal gi så mange barn og unge som mulig et fotballtilbud som skaper glede, gir trivsel, trygghet, mestring og utfordringer. Det er et mål for Furnes Fotball å ta vare på flest mulig spillere lengst mulig, og stille lag i flest mulig årsklasser. Dette kombinert med differensiering skal sikre at det også blir et godt tilbud til de som ønsker å trene mye og vil se hvor langt de kan nå innen fotballen. Målsettingene knyttes primært til spillernes ferdighetsutvikling og trenernes kompetanse. Sportsplan avklarer innenfor hvilke rammer dette skal ivaretas.

Positive fotballopplevelser

Det er nok lettere å definere hva som ikke er positive fotballopplevelser, men å delta i et fellesskap med venner/venninner er i seg selv positivt. Alle skal gis følelsen av å lykkes. Det er en prioritert oppgave for Furnes trenere og -lagledere å sørge for at rammene for dette er gode.

Gode holdinger og god helse

I fotballsammenheng kan, til en viss grad, respekt benyttes som synonym for gode holdninger. Furnes skal være en arena for utvikling av gode sosiale ferdigheter. Respekt, toleranse, fair play og positivitet skal derfor være sentrale stikkord.

Respekt for:

  • Trener/lagleder      –           Lytt og vær positiv
  • Medspillere           –           Gi ros, aksepter feil og vær positiv
  • Motspillere            –           Vis god sportsånd og fair play
  • Dommer                –           Aksepter avgjørelser og unngå negative kommentarer

 

Furnes Fotball skal oppmuntre allsidighet, egenaktivitet og tilrettelegge for at fotballen kan kombineres med andre idretter. Furnes Fotball skal også stimulere til en god treningskultur blant våre medlemmer. Spillerne må også i tråd med at de blir eldre få kunnskap om nytten av egentrening, kosthold, hvile og verdien av å ha fokus på skolearbeid og utdanning parallelt med idrettssatsingen.

Trivsel og trygghet

Gjennom sin tilrettelagte aktivitet skal Furnes sørge for at trivselselementet står i fokus. Vi driver breddeidrett hvor vi innenfor rammene også kan gi et ekstra tilbud til de mest ivrige. Hovedaktiviteten vår skal imidlertid være å få med flest mulig lengst mulig. For og lykkes må derfor trivsel på og utenfor banen være sterkt prioritert.

Klubbkulturen skal bygge på positive verdier og holdninger, og medlemmene skal spille en positiv rolle i lokalmiljøet. Dette innebærer bl.a. at klubbens medlemmer skal legge vekt på å framstå som et godt eksempel i framferd og oppførsel.

Klubben skal bevisst jobbe for å sveise sammen spillerne fra de tre skolekretsene som er i Furnes Fotballs naturlige nedslagsfelt slik at spillerne er godt kjent med hverandre den dagen de starter på samme ungdomsskole, også på tvers av årskullene.

Sportsplaner etter alderstrinn: