Glede - Trivsel - Trygghet - Mestring - Utfordringer

Årsmøte

arsmote

Furnes Fotball kaller inn til årsmøte i klubbhuset på Gaalaasbana onsdag 22. februar kl 1900.

Saker som ønskes behandlet på årsmøte må sendes styret på post@furnesfotball.no senest to uker før årsmøte (innen 8. februar)

Årsmøtedokumenter tilgjengeliggjøres på klubbens hjemmesider én uke før årsmøte.

 

§ 16 Årsmøtets oppgaver:

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Velge dirigent(er).

3. Velge protokollfører(e).

4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.

5. Godkjenne innkallingen.

6. Godkjenne saklisten.

7. Godkjenne forretningsorden.

8. Behandle idrettslagets årsberetning.

9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning [og revisors beretning].

10. Behandle forslag og saker.

11. Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.

12. Vedta idrettslagets budsjett.

13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

14. Foreta følgende valg:

a) Styre med leder, nestleder, minst 4 styremedlemmer og minst ett vara varamedlem.
b) Kontrollutvalg med minst to medlemmer og minst ett varamedlem.
c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.
e) Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan.
Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet.
Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv.

[15. Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap.]

Del dette

Facebook
Twitter
LinkedIn