Glede - Trivsel - Trygghet - Mestring - Utfordringer

Årsmøte og årsmøtedokumenter

arsmote

Furnes Fotball kaller inn til årsmøte i klubbhuset på Gaalaasbana onsdag 22. februar kl 1900.

Saker som ønskes behandlet på årsmøte må sendes styret på post@furnesfotball.no senest to uker før årsmøte (innen 8. februar)

Årsmøtedokumenter tilgjengeliggjøres på klubbens hjemmesider én uke før årsmøte.

 

§ 16 Årsmøtets oppgaver:

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Velge dirigent(er).

3. Velge protokollfører(e).

4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.

5. Godkjenne innkallingen.

6. Godkjenne saklisten.

7. Godkjenne forretningsorden.

8. Behandle idrettslagets årsberetning.

9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning [og revisors beretning].

10. Behandle forslag og saker.

11. Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.

12. Vedta idrettslagets budsjett.

13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

14. Foreta følgende valg:

a) Styre med leder, nestleder, minst 4 styremedlemmer og minst ett vara varamedlem.
b) Kontrollutvalg med minst to medlemmer og minst ett varamedlem.
c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.
e) Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan.
Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet.
Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv.

[15. Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap.]

 

Årsmøtepapirer:

Invitasjon til årsmøte 22.02.2023

2022 Agenda

2022 styrets beretning

2022 AU årsberetning

2022 SU årsberetning

2022 fairplay årsberetning

2022 Resultat regnskap

2022 balanse rapport

Kommentar pr 31.12.2022 Brumunddal Regnskap

2022 Kontrollutvalgets beretning og sjekkliste

2023 Innstilling fra valgkomiteen

2023 Budsjett

Referat: 2022_referat_årsmøte

Del dette

Facebook
Twitter
LinkedIn